Geluid- en trillingsoverlast voorkomen

Tijdens de machinale sloop kan geluid- en trillingsoverlast ontstaan. Vooraf maakt het deskundig onderzoeksbureau ALCEDO een prognose van te verwachten geluid en trillingen. We schatten in of maatregelen nodig zijn zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een geluidsscherm of toepassing van een andere slooptechniek. Tijdens de sloop gaan we zowel het geluid als de trillingen meten. We toetsen of de prognose klopt met de praktijk. Op basis van de meting passen we eventueel de prognose aan. Blijkt uit het geluidsrapport en/of de controlemeting dat we binnen de normen zitten, dan betekent dit niet dat u geen overlast ervaart. Wij staan ervoor open aanvullende maatregelen te treffen om overlast tot een minimum te beperken. Heeft u vragen of klachten met betrekking tot geluid of trillingen, dan ontvangen wij graag uw bericht via deze pagina.